Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 2021-10-11

Download de Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform in PDF

Datum & tijd: 11 oktober 2021 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig gemeente Uden: Rik vd Burgt
Afwezig en afgemeld: Henk Hellegers en Emil Kolsteeg (gemeente)

Notulen openbare jaarvergadering 3 februari 2020
Opmerking Theo Vullers: woonvisie 2020 moet zijn: woonvisie 2020-2025
Speeltuin koolmeesstraat is gerealiseerd op de rechtestraat.
Verder geen opmerkingen.

Jaarverslag 2020 Peels Platform
Zoals te doen gebruikelijk blikken wij tijdens onze jaarvergadering terug op het afgelopen jaar.
Door de corona perikelen zijn vele in gang gezette onderwerpen vertraagd en waren we genoodzaakt om de jaarvergadering uit te stellen.
We zij blij dat we deze nu uiteindelijk vandaag op 11 oktober kunnen houden.
Ondanks alles is er de afgelopen periode toch het een en ander gerealiseerd, denk hierbij bv onder andere aan de reconstructie van het plein, de aanleg van het speeltuintje bij de bosrand, en de voltooiing van het plan Spechtenlaan.
Ook is er begonnen met het aanleggen va glasvezel in het buitengebied, iets waar al jaren voor gestreden is.
Al deze onderwerpen komen later als de individuele werkgroepen aan het woord komen zo nodig nog uitgebreid aan bod.
De Gemeente Maashorst is bijna een feit, en in het kader daarvan zijn er in het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten geweest tussen de diverse dorpsraden en platforms om ons voor te bereiden op de toekomstige fusie van de beide gemeenten.
Voor het buitengebied is door de fusiegemeenten de “Spiegelgroep Visiegroep Buitengebied” in het leven geroepen, hierin zijn alle partijen betrokken die op de een of andere manier iets met het buitengebied te maken hebben, oa de beide gemeenten, ZLTO, het waterschap, Peels Platform, GGD, Provincie en de Natuurvereniging.
de doelstelling van deze groep is een visie neer te leggen hoe het nu verder moet met de beide LOG gebieden na de samenvoeging van beide gemeenten. Er zijn inmiddels 2 onlinebijeenkomsten geweest.
Verder zijn er de afgelopen periode helaas een paar leden gestopt, we nog op zoek naar opvolging voor deze functie en ook de functie van voorzitter is nog steeds niet ingevuld.
Al met al zijn we toch best tevreden over de gang van zaken het afgelopen jaar ondanks de corona perikelen en zien we toekomst met vertrouwen tegemoet.
Getekend, John Smits secretaris
Financieel verslag 2020
Verslag zie presentatie. Kascontrole uitgevoerd door Willie Wijnen en Huub Smeets.
In 2021 wordt de kascontrole uitgevoerd door Willie Wijnen en Jan Bos.

Peels Platform & Communicatie & Mededelingen
Op dit moment staan er een aantal functies open bij het Peels Platform. Zo is het Peels Platform nog op zoek naar een voorzitter. Tevens is de rol van ‘kartrekker zorg’ nog vacant. Hiervoor is het bestuur nog naarstig op zoek.
Stan Manders heeft aangegeven in Venhorst te gaan wonen. Hij wil daarom graag stoppen bij het Peels Platform. Het Peels Platform heeft inmiddels een nieuwe vicevoorzitter op het oog en de gesprekken daarover zijn in een ver gevorderd stadium.

De website www.odiliapeel.com wil het Peels Platform graag vernieuwen. Op korte termijn zal daarom in overleg met OVO en Ovilio de website aangepakt worden.
De facebookpagina van Peels Platform is vernieuwd. Voor de laatste nieuwsberichten en feiten is deze pagina te benaderen.

Voor nieuwe bewoners in Odiliapeel wil Peels Platform graag een folder afgeven. Hierin staat wat algemene informatie over het Peels Platform en Odiliapeel. In overleg met Ton van Buel zal er een welkomstpresentje gegeven worden. Deze folder is nog niet af, maar zal op korte termijn klaar zijn.
Opmerking Betsie Wijnen: nieuwe bewoners krijgen ook meteen het Periodiekske.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een kinderboerderij. Janne Smeets wil samen met Wikke Raymakers en Jeroen Boeijen van stichting Ovilio kijken naar een geschikte locatie.

Het geluidsmeetnet
Inhoud: zie presentatie.
Opmerkingen zaal:
Gerd Kremers: de transponders zijn verplicht per vliegtuig.
John Smits: klopt, alleen uit veiligheidsoverwegingen staan deze niet altijd aan.
Gerwin Peters: ik heb veel klachten verstuurd, maar slechts 1 keer een bericht terug gehad.
John Smits: soms worden klachten gebundeld en in 1 keer afgehandeld. Hoeveel mensen klagen er via het officieel formulier? Uit de regio ongeveer 1.000. zie www.covm.nl
Vraag uit de zaal: wat is een klacht?
Arno Timmers: een klacht is op gevoel gebaseerd en mag ook op basis daarvan ingediend worden. De auditcommissie beheert het geluidsmeetnet, de klachten gaan naar Defensie en die zorgen ook voor de afhandeling.
Jan Verkuijlen: de feedback van Defensie is moeilijk leesbaar en daarom niet praktisch.
Ron Zwanenburg: wat als geluidshinder structureel wordt?
John Smits: er is een maximum jaartotaal wat aan geluid geproduceerd mag worden.
Ron Zwanenburg: met name de intensiteit en de piekbelasting is zorgwekkend. Zo is de paralelbaan de laatste tijd veel gebruikt wat zorgt voor extra veel overlast.
Gerd Kremers: de F35 maakt veel meer herrie dus de overlast wordt extremer! De slager keurt zijn eigen vlees in dit geval met de klachtenafhandeling. De auditcommissie geeft helaas alleen adviezen.
Historisch pad
Het historisch pad is ontworpen door Ad van Ras. Hij heeft de borden nu klaar. De ijzeren frames, gemaakt door Leo en Tom Smits, hangen al een tijdje klaar. Er moeten van de 18 borden nog 3 borden geplaatst worden. Dit kon nog niet ivm herinrichting van het plein. Peter Adam heeft tijdens het borden plaatsen veel graafwerkzaamheden verricht. Daar zijn we Peter allen dankbaar voor!
De borden zullen binnenkort door de carnavalsclub geplaatst worden.

Sport en recreatie (Jurgen Schepens)
Het sportpark van de voetbalclub is afgelopen jaar vanwege corona door diverse andere verenigingen gebruikt. Met name de volleybalclub en de dansvereniging hebben diverse malen van het sportpark gebruik gemaakt. Dit multifunctioneel gebruik beviel goed en de verenigingen zullen kijken hoe ze dit in de toekomst vaker kunnen doen.

Groen en Infra (Roger Bens)
Plein:
Plein is grotendeels gerealiseerd. De kiosk dient nog een onderhoudsbeurt te krijgen. Er moet nog het een en ander aangeplant worden. Ook de tip bij de Beukenhof moet nog volledig aangepakt worden.
Betsie Wijnen: voor vrachtwagens is de oudedijk voortaan verboden. Bij Kroef zijn extra borden geplaatst.
Gerd Kremers: verbodsborden zijn een keer weggehaald (gestolen?), maar waren ook weer snel teruggeplaatst.
Roger Bens: de gemeente is via hun website te raadplegen over dingen die niet goed zijn (denk aan kapotte lantaarnpaal, bord dat weg is, etc.).

Verlengde noordlaan:
Aanvullende onderzoeken zijn klaar.

N264
Er komt een parallelweg met agrarisch verkeer tussen tuincentrum de Zwaan en de middenpeelweg. De rogstraat en rode eikenlaan krijgen geen aansluiting met de N264. Status op dit moment is dat Uden eerst wordt aangepakt, er moet ook nog budget vrij gemaakt worden voor de aansluiting met de rotonde bij de middenpeelweg.

N605
Joan van Ras heeft hier namens werkgroep Infra veel overleg mee gehad. Veiligheid en bereikbaarheid zijn de belangrijkste kernpunten voor Odiliapeel. Het plan is 2 weken geleden in de raad voorgedragen. Details moeten nog uitgewerkt worden.

Ron Peters: wordt de verlengde noordlaan gelijktijdig aangepakt met de N264? Roger Bens: eerst wordt de verlengde noordlaan aangepakt, later als de parallellaan er ligt, wordt de inrichting definitief.
Ron Peters: wordt er ook naar de beukenlaan gekeken? Roger Bens: ja die komt daarna aan bod. In eerste instantie door middel van een aparte fietspad.
Arno Timmers: er zijn klachten over te hard rijden op de beukenlaan. Roger Bens: dat is bekend.
Theo Heeren: sluipverkeer achter in Odiliapeel neemt toe. Ook hier wordt hard gereden, maar nooit gecontroleerd door de politie. Bovendien worden bermen flink kapot gereden, met name op de eekhoornlaan en wolfstraat.
Roger Bens: de wolfstraat wordt binnenkort opgelapt.
Theo Heeren: gemeente Boekel heeft nette aanpassingen gedaan aan de wegen. Met lapmiddelen redt je het niet.
Roger Bens: er wordt navraag gedaan.
Ron Peters: problemen met zwerfafval zijn groter geworden. Kunnen er meer blikvangers opgehangen worden?
Rik vd Burgt (gemeente Uden): dit is bekend bij de gemeente. Er zijn pakketten uitgedeeld om te prikken. Er zijn 300 grijpers uitgedeeld. Zakken worden opgehaald door de gemeente. Blikvangers zijn niet altijd de oplossing: vrij duur, vandalisme, en misbruik via huisafval. Wellicht dat de statiegeldregeling op blikjes lucht kan geven.
Theo Vullers: er was een klankbordgroep van de verlengde noordlaan. Wordt die nog benaderd? Roger Bens vraagt de lijst op via Theo de Haas. Theo Vullers: geldt ook voor de tarwestraat en papaverstraat.
Jurgen Minten: de gemeente heeft het aanpakken van de beukenlaan op het programma staan.

Werken en Ondernemen (Arno Verwegen)
Bij het tankstation komt een nieuw bedrijventerrein. Er is volgens Fons Braks ruimte voor ondernemers om daar plaats te nemen.
BIN
Verdachte zaken worden gemeld door een overkoepelend netwerk en zodoende kan gericht informatie worden gestuurd. Het loopt nu 1 jaar. Er zijn ongeveer 2 meldingen per maand. Belangrijke dingen worden gemeld, teveel is echter ook niet goed, dus is goed zo.

Kunst, Cultuur en Onderwijs (Janne Smeets)
Skatebaan
Er is vanuit het dorp behoefte aan een skatebaan. Dit heeft gelopen via de leerlingenraad van de school. Voor de diversiteit van verschillende speelplaatsen zal de skatebaan bij de huidige speelplaats van de tarwestraat geplaatst worden. Op zijn vroegst in 2022 wordt er gestart. Het bestemmingsplan moet namelijk nog wijzigen en de nieuwe gemeente Maashorst zal er nog goedkeuring voor moeten geven.

Sociaal Cultureel Werk (Wikke Raymakers)
Nieuwe inrichting schoolplein
De nieuwe directrice wil graag aan de achterkant speluitdagende toestellen. Aan de voorkant is er ruimte voor meer groen zodat er meer schaduw is door onder andere extra bomen. Aan de zijkant is ook nog ruimte voor extra groen. Met ouders, de school en de BSO wil Wikke Raymakers hier komende tijd mee aan de slag.

Ervaring deelauto
Op het plein staan 2 elektrische auto’s van de gemeente. Deze auto’s zijn deelauto’s. kijk voor meer informatie op www.udow.nl en voor gebruik van deze auto’s. De auto’s hoeven overigens niet continu aan de paal.
Mark den Otter is gebruiker van de deelauto. Door de deelauto hebben ze thuis 1 auto weg kunnen doen. Via het Periodiekske heeft Mark den Otter hier kennis van genomen. De auto kun je opzoeken en reserveren via een app van de gemeente. Er zitten beperkte kosten aan verbonden. Mark den Otter is zeer tevreden over deze oplossing: hij heeft er nog niet op mis gepakt.

Wonen (Frank Verwijst)
Het plan op de spechtenlaan: de laatste kavels zijn verkocht en daarmee zit dit plan helemaal vol.
Vanaf de start van de nieuwe gemeente komt er een plan om achter de tarwestraat een nieuw bouwplan te beginnen. Er was op dit moment nog geen ambtenaar beschikbaar om dit project in te vullen. Vanaf 2022 wordt dit opgepakt. Er wordt gestreefd om in 2024 te kunnen beginnen met de bouw van dit project.
Oudedijk 67: op 20 oktober is er een omgevingsdialoog voor omwonenden. De bedoeling is hier grondgebonden woningen te realiseren met 2 bouwlagen in de vorm van appartementen.

Woonvisie gemeente Maashorst 2018/2019: er is een woonvisie voor Uden meegeschreven. Door de samenvoeging met gemeente Landerd heeft dit gestroomlijnd moeten worden. Dat betekent dat bijvoorbeeld het plan op de tarwestraat ook moet voldoen aan de visie van de nieuwe gemeente.

Rinus Rankenberg: er is een grote behoefte aan seniorenwoningen! Ook levensloopbestendig. Frank Verwijst: plan op de tarwestraat is deels voor starters en deels voor ouderen. Ook oudedijk 67 is meer op oudere mensen gericht.
Ron Zwanenburg: is dit voor Odiliapeelse mensen? Frank Verwijst: dit kan niet meer gegarandeerd worden ivm regelgeving, maar de bedoeling is wel om ouderen in Odiliapeel de eerste keus te geven. Bijvoorbeeld door de communicatie alleen in Odiliapeel te houden.
Arno Timmers: er is vanuit de gemeente een nieuwe visie warmte. Is Peels Platform hierbij betrokken? Frank Verwijst: via nieuwbouw is dit verplicht, maar er is geen aparte werkgroep voor in het leven geroepen. Arno Timmers: de gemeente wil hier graag meer informatie over geven. Jurgen Minten: het zou goed zijn om als Peels Platform hier een avond over te organiseren.

Rondvraag
Gerd Kremers: kennen wij de Muze mobiel? Is een initiatief van Muzerijk om ouderen op te halen. Annelies Emonds: wordt ondersteund door gemeente en ondernemers. Er komen extra kosten bij kijken en de vraag (behoefte) is hier nog niet geweest.
Jan Verkuijlen: veel speelgelegenheid voor de jeugd is in Odiliapeel minder dan in bijvoorbeeld Uden. Janne Smeets: op plan spechtenlaan worden voorzieningen teruggeplaatst. Tevens hebben we op de rechtestraat een mooie aanvulling gekregen.
Jan Verkuijlen: in het bos van het nieuwe plan naar de kapel kun je het bos niet uit met een kinderwagen of bolderkar. Dit kan nu alleen via de sloot. Peter Claassen: het rolstoelpad wordt waarschijnlijk verlengd naar het nieuwe plan.
Gerwin Peters: is een pumptrack een goed idee voor bij de skatebaan? Janne Smeets: is inderdaad populairder. Wordt meegenomen.