Peels Dorpsplatform

Toen in het voorjaar van 2017 de leden van de Dorpsraad Odiliapeel vanwege het gebrek aan nieuwe (aspirant)leden besloten om hun functie neer te leggen, nam de Verenigingskoepel Odiliapeel (het voorzittersoverleg van grote verenigingen) de handschoen op om een poging te wagen om een nieuw gespreksorgaan namens Odiliapeel op te richten.

Op de uitnodiging om een avond te brainstormen over dit onderwerp reageerden zo’n 45 inwoners. In het najaar van 2017 werden de conclusies van de brainstormsessie besproken  en werden er vervolgstappen gezet.

De algehele teneur van dit overleg was dat Odiliapeel wel degelijk een platform dient te hebben, dat breed gedragen wordt. De structuur van het platform dient dit te waarborgen.

Het platform zal daarom inhoudelijk vooral fungeren als een soort doorgeefluik richting diverse projectgroepen. Onder het platform hangt een zgn. ‘kaartenbak’…. Een verzameling mensen die belangstelling hebben om de dorpsproblematieken te volgen en eventueel bereid zijn om tijdelijk in een projectgroep plaats te nemen.

Dorpsgenoten die hiervoor belangstelling hebben kunnen hun mailadres laten opnemen in de ‘kaartenbak’.

Wanneer er bij het platform een item wordt aangedragen en het platform acht het nodig om hiervoor een tijdelijke werkgroep in het leven te roepen, zal het platform een oproep doen aan dorpsbewoners welke in de ‘kaartenbak’ zitten wie hiervoor belangstelling heeft. Voordeel van deze structuur is dat mensen tijdelijk betrokken zijn bij een afgebakend project waar hun belangstelling ook daadwerkelijk naar uitgaat. Bijkomend voordeel is dat de betrokkenheid zo zal worden vergroot en de brede gedragenheid gerealiseerd wordt.

Dorpsgenoten die een specifiek interessegebied hebben kunnen zich al op voorhand opgeven om eventueel gevraagd te worden wanneer er zich items op die gebieden aandienen:

  • Sport en recreatie
  • Kunst, cultuur en onderwijs
  • Sociale en maatschappelijke zorg
  • Sociaal-cultureel werk
  • Wonen en infrastructuur
  • Werken en ondernemen
  • Algemeen
  • Communicatie

Dorpsgenoten die hievoor belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Jurgen van Gerwen die namens de Verenigingskoepel de kar trekt inzake het realiseren van een dorpsplatform….. [jurgen.vangerwen@me.com]