LogoPP67 

Openbare jaarvergadering Peels Platform 2023

 

Beste inwoners,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare jaarvergadering van het Peels Platform op maandag 19 juni aanvang 19.30 uur in Terra Victa.

Vanaf 19.15 u ontvangen wij U met een kopje koffie/thee.

AGENDA

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Notulen openbare jaarvergadering d.d. 26-9-2022.
Deze kunt u terugvinden op odiliapeel.com bij de verslagen van het Peels Platform.
4. Financiële verslaglegging.
5. Kascommissie.
6. Mededelingen en ingekomen Stukken.
7. Presentatie uitkomst “Dorpsdialoog”.
8. Afsluiting en borrel.


Wij hopen U allen in grote getalen te mogen ontmoeten.

Namens Peels Platform,


Voorzitter Jos Tonnaer, Secretaris John Smits.