LogoPP67 Openbare jaarvergadering Peels Platform 2022

Beste inwoners,

Graag nodigen wij u uit voor de openbare jaarvergadering van het Peels Platform op maandag 26 september aanvang 19.30 uur in Terra Victa.

Vanaf 19.15 u ontvangen wij U met een kopje koffie/thee.

AGENDA

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Opzet en werkwijze Peels Platform.
4. Notulen openbare vergadering d.d 11-10-2021.
Deze kunt u hier https://www.odiliapeel.com/index.php/verslagen-dorpsraad/591-notulen-openbare-jaarvergadering-peels-platform-pp-3 terugvinden.
5. Financiële verslaglegging.
6. Kascommissie.
7. Mededelingen en ingekomen Stukken.
8. PR en Communicatie.
9. Verslag projectgroepen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
12. Pauze.


Aansluitend is er nog “de introductie van de F35” door Vliegbasis Volkel.
Wij hopen U allen in grote getalen te mogen ontmoeten.

Namens Peels Platform,
Voorzitter Jos Tonnaer, Secretaris John Smits.