LogoPP67 Staatssecretaris Visser op bezoek

Onlangs hebben de Dorpsraad van Volkel, het Peels Platform en de leden van het Geluidsmeetnet een ontmoeting gehad met de staatssecretaris Visser van Defensie.
we hebben daar vragen kunnen stellen omtrent de gang van zaken rond de F35

Hieronder kunt u de vragen en de antwoorden daarop lezen.

Vragen en antwoorden voor gesprek met Dorpsraden Volkel en Odiliapeel

Hoe is de stand van zaken betreffende de extra F-35 toestellen die Nederland heeft aangekocht?
Deze negen extra toestellen worden in 2024 aan Nederland geleverd.

Worden die op Volkel gestationeerd? Zo ja, wat is de consequentie betreffende geluidsoverlast? Heeft dit nog gevolgen voor omwonenden of voor isolatie van woningen, e.d.?
Ja, volgens de huidige plannen komen er 24 toestellen op Volkel en 15 op Leeuwarden. Die keuze is gemaakt vanwege de bedrijfsvoering: vliegbasis Volkel heeft de organisatie en de faciliteiten om een tweede squadron te huisvesten.
Maar het stationeren van toestellen op Volkel betekent niet dat al die toestellen al hun operationele taken op en vanaf deze basis uitvoeren. Want de bestaande, wettelijk vastgestelde geluidszone blijft wat die is: daar zullen we ook met die 24 toestellen binnen moeten blijven. Dus dan beperken die toestellen zich wat Volkel betreft tot opstijgen en landen, en zijn ze af en toe voor langere tijd op andere bases, in binnen- of buitenland. In het jargon heet dat “export van geluid”.

Isolatie
Omdat de geluidszonering niet verandert, verandert ook de 40 Ke contour niet. Er komen dus geen nieuwe huizen in de 40 Ke contour. Zo beschouwd komt er dus geen nieuwe isolatieronde.
Maar de motie Eijsink van november 2013 benoemt niet alleen de geluidsmeetnetten die inmiddels operationeel zijn, maar vraagt ook te onderzoeken of de huidige geluidsisolatie nog voldoende is: “of de vereiste geluidsdemping wel gehaald wordt bij de hogere geluidsniveaus van de JSF”. In de stuurgroep die de plaatsing van de geluidsmeetnetten heeft voorbereid, is afgesproken dat dit onderdeel van de motie pas nader wordt uitgewerkt als de F-35 eenmaal in Nederland vliegt. Dan zullen we een aantal proefnemingen organiseren met een overvliegende F-35. En dan kunnen we bepalen of de bestaande isolatie voldoende dempt, of dat nieuwe, aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
Ik neem aan dat de stuurgroep zich binnenkort buigt over de vraag hoe dit kan worden aangepakt.

Worden er vooraf normen gesteld betreffende het geluid van de jachtvliegtuigen?
Er zijn geen normen voor piekbelasting. Iedere piekbelasting wordt wel meegenomen in de berekening van de contour en in de controle achteraf of we binnen de contour zijn gebleven.
Daarom is ook Defensie zelf inmiddels blij met de geluidsmeetnetten. Dat komt de transparantie ten goede. Nu kunnen we aan de hand van metingen laten zien dat onze berekeningen kloppen. En als we er met onze berekeningen naast blijken te zitten, dan gaan we die corrigeren.

Hoe zit het dan met het geluid van de F-35?
De eerste berichten die we uit Friesland krijgen tonen een gemengd beeld, dat overigens overeenkomt met de bevindingen rond de belevingsvlucht van 2016. De omwonenden spreken over een zwaarder geluid. Bij de start is het geluidsniveau van de F-35 soms lager dan dat van de F-16, mogelijk omdat de F-35 sneller uitklimt en daardoor ter hoogte van de meetlocatie al veel hoger zit. Bij de landing worden hogere piekwaardes gemeten dan bij de F-16.
Maar van groot belang is, dat we nog maar net over de eerste twee toestellen beschikken. De organisatie en de individuele piloten hebben nog een lange weg te gaan in het leren omgaan met het toestel. Daar hoort ook bij hoe je stiller kunt vliegen, wat de optimale in- en uitvliegroutes zijn en welke andere maatregelen er zijn om de overlast te beperkten. Een voorbeeld: de F-35 kan meer kerosine meenemen en keert daarom van kortere trainingsvluchten terug met kerosine in de tanks. Dat betekent extra gewicht, dus extra motorvermogen, dus extra geluid. Zo zullen de komende tijd, als onderdeel van een breder leerproces, nog heel wat kleinere en grotere maatregelen worden bekeken om de overlast te beperken.

Wat gaat er gebeuren met De Peel? Worden er activiteiten van vliegbasis Volkel verplaatst naar De Peel?
We willen De Peel reactiveren, omdat onze geluidsruimte voor jachtvliegtuigen schaars is, zeker nadat we eerder vanwege bezuinigingen vliegbases als Soesterberg en Twente hebben moeten sluiten en afstoten, en zeker nu onze activiteiten weer toenemen. Ik heb duidelijk uitgesproken en ook aan de Kamer laten weten dat we de daar bestaande geluidsruimte willen behouden, maar niet vergroten.
Het NLR heeft voor ons berekend, dat we dan met twaalf jachtvliegtuigen 3 periodes van 6 weken daar kunnen vliegen. Dat zal soms om F-35’s van Leeuwarden en soms om die van Volkel gaan. Kijkend naar die totale aantallen van 24 F-35’s op Volkel en 15 op Leeuwarden, zal het vaker om toestellen van hier gaan.

Je kunt de vliegbewegingen van Volkel volgen via deze link

Flighttracker applicatie Vliegbasis Volkel

Ook is er de mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen als je geluidoverlast hebt ondervonden .