logo provincie 

N264 Odiliapeel-Haps


De provincie Noord-Brabant is van plan om naast het onderhoud van de weg, de verkeersveiligheid op de N264 te verbeteren. Daarom werkt de provincie verschillende maatregelen uit.

Kaart N264 Odiliapeel Sint Hubert

N264 Odiliapeel-Haps
De maatregelen voor een verkeersveilige N264 richten zich op:

het scheiden van (langzaam rijdend) landbouwverkeer van het snellere overige verkeer
het verbeteren van de oversteekbaarheid
het aanpassen of opheffen van aansluitingen van zijwegen en inritten
de inrichting van de weg conform geldende richtlijnen ten aanzien van veiligheid

Opstellen voorkeursalternatief verkeersveilige N264
Medio 2020 wil de provincie de maatregelen uitgewerkt hebben in een voorkeursalternatief. Het projectgebied bestaat uit het gedeelte van de weg tussen de rotonde Oudendijk (Uden) en de rotonde Hapseweg (Haps), met uitzondering van de kom van Sint Hubert Het project is ingedeeld in drie deelgebieden, aangegeven in rood (1), geel (2) en blauw (3a en b) op de bovenstaande kaart.

deelgebied 1 is ongeveer 4 kilometer lang en betreft het wegtracé N264 vanaf de rotonde Oudendijk in Uden tot aan de rotonde N277
deelgebied 2 is ook ongeveer 4 kilometer lang en betreft het wegtracé N264 vanaf de rotonde N277 en tot en met de rotonde N602 (ter hoogte van restaurant Erica) in Sint Hubert
deelgebied 3 is opgesplitst in deelgebied 3a en 3b. De kom van Sint Hubert valt buiten het projectgebied
deelgebied 3a is ongeveer 300 meter en betreft het wegtracé N264 vanaf de rotonde N602 (ter hoogte van restaurant Erica) tot aan de komgrens van Sint Hubert
deelgebied 3b is ongeveer 2 kilometer lang en betreft het wegtracé N264 vanaf de komgrens van Sint Hubert tot aan de rotonde Hapseweg

Leden voor klankbordgroepen N264 gezocht
De provincie wil het voorkeursalternatief in samenspraak met de omgeving opstellen en heeft de wens om voor elk deelgebied (deelgebied 1, 2 en 3b) een klankbordgroep samen te stellen. De provincie is op zoek naar bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers vanuit ZLTO, vertegenwoordigers vanuit organisaties als natuurwerkgroepen, de fietsersbond, dorpsraden en gebiedsplatforms, die interesse hebben om deel te nemen aan klankbordgroepbijeenkomsten.

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Dan dient u rekening te houden met 3 bijeenkomsten per klankbordgroep in de avonduren in de periode januari tot juni 2020. De data en tijdstippen voor de bijeenkomsten worden afgestemd met de leden. U kunt zich tot 17 januari aanmelden voor de klankbordgroep. Indien u belangstelling heeft om deel te nemen, geeft u dan uw contactgegevens door via N264@brabant.nl of bel 073 – 6812812. De omgevingsmanager, Nynke Braan, zal contact met u opnemen. Deelgebied 3a heeft een beperkte omvang, hiervoor worden aangrenzende bewoners worden individueel benaderd.

Werkwijze klankbordgroep bijeenkomsten N264
Het proces om tot een voorkeursalternatief te komen voor een verkeersveilige N264, bestaat uit 4 bijeenkomsten. Er wordt gewerkt van grof naar fijn, waarbij eerst knelpunten en wensen op het gebied van verkeersveiligheid worden geïnventariseerd. Daarbij worden ook de eerder ingebrachte punten uit de verkennende studie meegenomen. Vervolgens worden verschillende varianten geschetst en besproken. Daarna worden de verschillende varianten getoetst aan criteria zoals inpassing, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. De meest kansrijke variant wordt uitgewerkt.

 

Contact
N264 Odiliapeel-Haps

073 - 6812812 Contactformulier Ga naar Contactformulier

Bron: Brabant.nl