Logo gemeenteStand van zaken doortrekken Noordlaan

Update 19-12-2019

Al langere tijd hebben jullie van mij geen nieuws gehoord over de voortgang van het project Doortrekken Noordlaan. Met deze mail wil ik jullie graag informeren over de laatste stand van zaken.

Aankoop benodigde gronden

Na een lang en moeizaam proces is de gemeente Uden er in geslaagd om de benodigde gronden tussen de Beukenlaan en de Nieuwe Dijk aan te kopen. De voormalige eigenaar heeft van de gemeente toestemming om er gebruik van te blijven maken zo lang de werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hier zijn 2 zienswijzes op ingediend. De inschatting is dat deze reactie geen invloed hebben op het ontwerp bestemmingsplan.

Echter tijdens deze procedure is de landelijke problematiek rondom stikstof en PFAS gaan spelen. Dit heeft er toe geleid dat er nadere onderzoeken benodigd worden in het kader van Flora en Fauna. Deze onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en de verwachting is dat het bestemmingsplan medio 2020 definitief vastgesteld kan worden. Deze vaststelling geeft de ruimte om te starten met de werkzaamheden.

Aanpassing N264

Door de provincie en de betrokken gemeentes wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de doorstroming van de N264. Ook het gedeelte van de N264 tussen de Middenpeelweg en de rotonde bij Tuincentrum De Zwaan maakt onderdeel van dit project uit. In de gesprekken die gevoerd zijn met de provincie rondom de Noordlaan is naar voren gekomen dat het de voorkeur heeft om de parallelweg aan de zuidzijde van de Nieuwe Dijk niet binnen het project van de Noordlaan aan te passen. De reden hiervoor is dat de provincie andere eisen stelt aan de inrichting van de parallelweg dan tot nu toe in de plannen voor de Noordlaan zijn meegenomen. Het aanpassen van de parallelweg tussen de Rode Eiklaan en de Rogstraat binnen het project Noordlaan komt dus te vervallen.

Met de provincie wordt nog nader bekeken hoe we om gaan met het afsluiten van de Rogstraat en Rode Eiklaan op het moment dat de Noordlaan is doorgetrokken naar de Nieuwe Dijk.

Techniche uitwerking plannen

In het voorjaar van 2020 gaat gestart worden met de technische uitwerking van de plannen zodat direct na vaststelling van het bestemmingsplan dit onderdeel afgerond is. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het voorjaar van 2021.

Update 11-9-2019

Vanuit de gemeente wordt een persbericht gemaakt ivm de status van de verlengde Noordlaan. Dit zou gepubliceerd worden in het periodiekske. Ivm de uitspraak van de raad van state ivm de stikstofuitstoot moesten alle projecten opnieuw beoordeeld worden.

Update 3-4-2019

Naar verwachting word er in 2020 begonnen met de aanleg.

28-10-2018

Er is overeenstemming qua aankoop benodigde grond. Moet nog passeren bij notaris. Nog niet bekend wanneer met uitvoering wordt begonnen.