Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

BESTEMMINGSPLAN

In de vorige paragraaf is al aangegeven dat het project zich in een gebied met veel dassen bevindt. Om tot een gedragen bestemmingsplan te komen is er in overleg met Stichting Das & Boom een maatregelenplan opgesteld. Doordat er meerdere aanvullende onderzoeken op het gebied van Flora & Fauna zijn uitgevoerd en het maatregelenplan opgesteld moest worden is het opstellen van het bestemmingsplan vertraagd.

Het concept bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2016 in procedure gebracht. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen op het bestemmingsplan indienen. Afhankelijk van de zienswijzen is de planning dat de gemeenteraad het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2017 kan vaststellen. Na deze vaststelling kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Voorwaarde om de werkzaamheden te kunnen starten, is dat alle benodigde gronden in eigendom van of de gemeente Uden of de provincie zijn. Het traject van grondaankoop loopt op dit moment.

INRICHTING BEUKENLAAN – ROGSTRAAT – RODE EIKLAAN

Tijdens de bestemmingsplanprocedure wordt met de klankbordgroep nader bekeken hoe de Beukenlaan kan worden ingericht. De wens is om op de Beukenlaan fietsvoorzieningen aan te brengen. De vorm van deze voorzieningen is afhankelijk van de beschikbare ruimte ter plaatse.

De aanpassingen aan de Beukenlaan worden uitgevoerd nadat de Noordlaan is doorgetrokken