Notulen Openbare Jaarvergadering Peels Platform (PP) 26-02-2018

Datum: Maandag 26 februari 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Terra Victa

Aanwezig, bestuur PP:
Jurgen van Gerwen, Stan Manders, Hein Heeren, John Smits, Jenny Smits, Ellen Braks

Aanwezig, bestuur Dorpsraad:
Tinie Thomassen, Jurgen Minten, Michiel van Boxtel, Betsie Wijnen, Willy Ivits, Jan van Driel, Theo Heeren.

Namens het Brabants Dagblad is Paula van Hout aanwezig.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen 2017
4. Jaarverslag 2017
5. Financieel verslag 2017
6. Kascommissie
7. Voorstellen Peels Platform
8. Ontwikkelingen plein
9. MFA
10. Historisch pad
11. Rondvraag
12. Sluiting

1. Opening

Welkom door Jurgen van Gerwen. Hij doet verslag van de totstandkoming van het PP eind 2017, waarvoor leden van de verenigingskoepel het initiatief hebben genomen.

 

2. Vaststelling agenda

Agenda wordt doorgenomen en in orde bevonden.

 

3. Notulen 2017

De notulen van de laatste vergadering van de Dorpsraad worden doorgenomen door Betsie Wijnen. Deze worden goedgekeurd door de (demissionaire) Dorpsraad.
4. Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 wordt toegelicht door Michiel van Boxtel. Normaliter is dit de taak van de voorzitter Leo Rooijmans, maar deze is afwezig, vandaar.

Bondig worden enkele actuele zaken doorgenomen:
- realisatie van de rotonde aan de Nieuwendijk; deze is gereed
- ontwikkelingen Noordlaan; dit is actueel en acties volgen
- werkgroep herinrichting Oudedijk/Terravictaplein/MFA; dit wordt ter uitvoering verder
opgepikt door het PP
- kap Peelse bossen; Dorpsraad was hier niet over geïnformeerd

 

5. Financieel verslag 2017

Het financieel jaarverslag 2017 wordt toegelicht door Michiel van Boxtel.
Er zijn momenteel twee bankrekeningen, bij de Rabobank en Regiobank. Dit is onnodig en derhalve wordt besloten de rekening bij de Regiobank op te zeggen.

In- en uitgaven worden besproken, met speciale aandacht voor het historisch pad. Daarnaast wordt er op dit moment nog gewacht op enkele subsidies voor het komende jaar.

 

6. Kascommissie

De eindbalans is gecontroleerd en in orde bevonden. Franko van Lankvelt is twee jaar lid van de kascommissie en treedt nu, na 2 jaar, af.

Voor komend jaar bestaat de kascommissie uit Peter Claassen en Leo Rooijmans.


7. Voorstellen Peels Platform

Jurgen van Gerwen richt het woord aan de demissionaire Dorpsraad. Als dank wordt een Peelneut en een boeket bloemen overhandigd.

Vervolgens wordt het ontstaan en de inrichting van het Peels Platform toegelicht:
Er hebben 26 personen zich aangemeld om te participeren in respectievelijk het bestuur en/of een of meerdere projectgroep(en). Er zijn zeven projectgroepen opgesteld met ieder hun eigen werkgebied. Iedere projectgroep heeft een zogenaamde ‘kartrekker’. Deze kartrekker communiceert richting het bestuur. Zij mobiliseren de deelnemers in deze projectgroep.

Hoe dit alles zich ontwikkeld, zal de toekomst uitwijzen. Volgend jaar rond deze tijd zal er een evaluatie plaatsvinden. Betsie Wijnen zal zorgdragen voor communicatie van deze participatie in ’t Periodiekske.

 

8. Ontwikkelingen plein

Roger Bens informeert de aanwezigen omtrent de ontwikkelingen rondom het plein.
Na het schetsplan, wordt de invulling hiervan nu steeds concreter. Er is reeds 2x overleg geweest met Ivo Bouwens, projectleider van de Gemeente Uden. Discussiepunten met name zijn de aanwezige bomen aan de Oudedijk en de hoogteverschillen. Het totaalplan ziet er goed uit, er moet nu ingezoemd worden op details.

Men is het er gezamenlijk over eens dat de communicatie omtrent deze herinrichting openbaar moet zijn om opmerkingen en meningen uit het dorp te kunnen ventileren.

Hein Heeren oppert dat er bij de herinrichting zeker aandacht besteed moet worden aan het vrachtverkeer richting Kroef. De ontwikkelingen rondom de Noordlaan moeten bijdragen aan een veiligere verkeerssituatie.

Lambert van Sleeuwen is geïnteresseerd in ontwikkelingen rondom de Rouwstraat. Er zijn meerdere punten in Odiliapeel die aandacht behoeven voor een veiligere verkeerssituatie.

 

9. MFA

Aan het woord is Gerd Kremers. Het MFA project loopt nu zo’n 9 jaar. Er is een werkgroep, die later is overgegaan in een Stichting, samengesteld die veel tijd en energie steekt in het realiseren van dit plan. De Stichting wenst meer druk te zetten, meer actie om tot tijdige realisatie van het project te komen.

In januari 2018 ontvangt men subsidie voor de uitvoering van het MFA, wat wel aan voorwaarden gebonden is. Het personeelsbeleid is 1 van die voorwaarden. Dit roept veel vragen op: De gemeente heeft geen belang bij het werven van Peelse inwoners, zij stellen voor mensen werkzaam bij IBN aan te stellen. De Stichting denkt hier anders over.

Op dit moment is de vergunningsverlening gestart, welke rond half augustus gereed zou moeten zijn. Deze tijdspanne wordt in twijfel genomen. Daarna kan de aanbesteding opgestart worden. Het ontwerp ligt klaar ter inzage, geïnteresseerden zijn welkom voor informatie en input.

 

10. Historisch pad

Ad van Ras informeert de aanwezigen over het ontstaan en de realisatie van het historisch pad door de straten en bossen van Odiliapeel: een wandelroute netwerk met op 22 plaatsen info-borden over geschiedkundige plekjes in Odiliapeel. De borden zijn vervaardigd uit ijzer en gelast; hufterproef. De wens is de borden voor de zomer te plaatsen, dit gebeurd door de Bordencommissie van de Carnavalsclub. Het idee is om flyers te maken over de vindpunten.

 

11. Rondvraag

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

12. Sluiting

Jurgen bedankt de aanwezigen voor hun komst en kijkt uit naar een productief en coöperatief Peels Platform!

 

odiliapeel 67x67 Stand van zaken Reconstructie Terraveenplein en Oudedijk (binnen de bebouwde kom)

4-12-2018

Op maandag 3 december jl. heeft er een bijeenkomst plaats gevonden met de klankbordgroep. Tijdens deze avond is het definitief ontwerp besproken. Dit ontwerp werd positief ontvangen. Na het bespreken van het plan, waarin nog enkele details aangescherpt werden, werd er vooruit gekeken naar het openbaar maken van het plan.

Logo gemeenteStand van zaken doortrekken Noordlaan

Er is overeenstemming qua aankoop benodigde grond. Moet nog passeren bij notaris. Nog niet bekend wanneer met uitvoering wordt begonnen.

Logo gemeenteDOORTREKKEN NOORDLAAN

(Stand van zaken oktober 2016)
VERKEERSKUNDIG ONTWERP N264

Voor het maken van het ontwerp van de aansluiting van de doorgetrokken Noordlaan op de N264, Nieuwedijk, is de laatste maanden veel overleg met de provincie geweest. Een van de belangrijkste onderdelen waarover gesproken is, is het vormgeven van de nieuwe parallelstructuur langs de N264 tussen de Rogstraat en de Rode Eiklaan. Door het afsluiten van de Rogstraat en de Rode Eiklaan is het realiseren van een volwaardige parallelweg tussen deze twee straten en de nieuwe aansluiting Noordlaan – N264 noodzakelijk.

In het laatste ontwerp, waar voorlopige overeenstemming over is bereikt, heeft de parallelweg een breedte gekregen van 6 meter. De indeling bestaat uit twee fietsstroken en een rijbaan er tussen. De berm tussen de hoofdrijbaan van de N264 wordt versmald en voorzien van een vangrail. Hiermee wordt voorkomen dat auto’s van de hoofdrijbaan de parallelweg op kunnen rijden.

Om de veiligheid op de hoofdrijbaan N264 te waarborgen, komt er tussen de Rogstraat en de Noordlaan een pechhaven. Deze is noodzakelijk omdat de berm met vangrail te smal is om veilig te kunnen parkeren bij pechgevallen.

In het gebied leven veel dassen. Daarom zijn in het ontwerp van de Noordlaan en de parallelwegen diverse voorzieningen opgenomen om de dieren in stand te houden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken en dassentunnels onder de wegen door.

Logo gemeenteNieuws over Odiliapeel

Indien u op de hoogte wil blijven wat er op de web-site van de gemeente Uden over Odiliapeel vermeld staat, klik dan hier.

Logo Dorpsraad 68x67Logo gemeenteIs er iets kapot in de buurt?

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld? Meld het meteen aan de gemeente Uden via deze link. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte.

De gemeente reageert erg snel op deze meldingen en we houden op die manier ons dorp leefbaar.

Logo Dorpsraad 68x67Buurt Informatie Netwerk (BIN).BIN

Afgelopen maanden is veel energie gestoken in de start van een BIN in Odiliapeel. Een BIN is bedoeld om de woonomgeving veiliger te maken. Recentelijk zijn er langs de invalswegen van ons dorp, ook de borden geplaatst die aangeven dat we een BIN hebben. Om u op te geven als deelnemer van het BIN, gaat u naar de aanmeld pagina.