logo provincie

Voortgang planstudie N264 Uden

De provincie Noord-Brabant voert samen met de gemeente Uden en Rijkswaterstaat een planstudie uit naar het ombouwen van drie rotondes tot kruispunten met slimme verkeerslichten op de N264. Dit met als doel om de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid voor omwonenden te verbeteren. Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de toekomstige luchtkwaliteit en de invloed van de A50 op de verkeersafwikkeling.

 

Luchtkwaliteit Uit de planstudie blijkt dat de luchtverontreiniging afneemt ten opzichte van de huidige situatie. Bij de berekening is uitgegaan van een inschatting van het verkeer in 2040. De verwachting is dat de luchtverontreiniging onder andere afneemt doordat auto’s schoner worden en door maatregelen in de industrie en veehouderij.

Op verzoek van de klankbordgroep gaat de provincie de komende jaren de luchtkwaliteit meten. De metingen worden voorafgaand aan de reconstructie en een jaar na afloop van de werkzaamheden uitgevoerd door Buro Blauw. Samen met TNO zijn de volgende locaties bepaald: • Kruispunt Wilhelminastraat met N264. • Nabij sportvelden langs N264. A50 Om de verkeersafwikkeling op de N264 in Uden te verbeteren, is het belangrijk om ook de A50 aan te pakken. Door het toepassen van een weefvak tussen afrit Volkel en afrit Veghel-Noord kan het verkeer beter afwikkelen. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Uden hebben afgesproken dat het weefvak wordt opgenomen in de Mobiliteitsaanpak A50 Corridor.

Vervolgaanpak In 2021 werkt de provincie het voorkeursalternatief uit naar een definitief ontwerp. In deze fase worden verschillende procedures doorlopen en vergunningen aangevraagd. Denk hierbij aan een bestemmingsplanprocedure, kapvergunning, verkeersbesluit en komgrensverplaatsing. Nadat deze procedures zijn afgerond kan de aanbesteding starten. Er wordt dan een aannemer gekozen die het werk kan uitvoeren. Afhankelijk van het verloop van deze procedures is de verwachting dat de werkzaamheden op zijn vroegst eind 2022 kunnen beginnen. De aanpak van de kruising Industrielaan is nog afhankelijk van de uitkomst van de omgevingsstudie N605 Volkel die de gemeente Uden uitvoert. Online inloopspreekuur voor belangstellenden Als belangstellende kunt u elke maand terecht met vragen tijdens het inloopspreekuur met de omgevingsmanager Wim Schot. Door de coronamaatregelen vindt het inloopspreekuur online plaats. Het inloopspreekuur vindt elke tweede woensdag van de maand plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Een overzicht van de eerstvolgende data: • Woensdag 10 februari van 14.00 en 15.00 uur. • Woensdag 10 maart van 14.00 en 15.00 uur. • Woensdag 14 april van 14.00 en 15.00 uur. Wilt u zich aanmelden voor het inloopspreekuur? Of heeft u andere vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de omgevingsmanager via n264@brabant.nl U kunt informatie over het project teruglezen via www.brabant.nl/n264