Beste bezoeker,

U bent niet ingelogd, dit houdt in dat u niet kunt reageren of posten op ons forum, en dat u geen afgeschermde content kunt bekijken.

odiliapeel 67x67Werkzaamheden aan de turborotonde

Aan de bewoners van Odiliapeel

De kruising van de N264 en de Oudedijk in Odiliapeel wordt binnenkort vervangen door een turborotonde. In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV deze werkzaamheden uit. Met deze brief brengen wij u op de hoogte wat er staat te gebeuren, wanneer wij aan het werk zijn en wat de werkzaamheden betekenen voor uw bereikbaarheid.

 

Wat gaat er gebeuren?

De kruising van de N264 en de Oudedijk, die nu nog met behulp van verkeerslichten wordt geregeld, wordt vanaf 3 juli 2017 vervangen door een turborotonde. Hiermee wordt de verkeersafwikkeling op dit punt een stuk veiliger. Naast het werk aan de nieuwe rotonde wordt ook de kruising van de Rouwstraat en de Oude Dijk aangepast en worden de voorzieningen voor het fietsverkeer veiliger gemaakt. Ook worden er speciale faunapassages onder de Rouwstraat en N264 aangelegd.

Fasering van  het  werk

Wij voeren het  werk  aan de rotonde in drie  fases uit:

 

Fase  1 van het  werk  start op maandag 3 juli. Langs de N264  brengen wij  een tijdelijke asfaltbaan aan  waar in de opvolgende fase 2 het  verkeer op komt te rijden. Het  verkeer op de N264  ondervindt hier  geen hinder  van.  

De Rouwstraat wordt ter  hoogte van de kruising met  de Oudedijk tussen 3 en  17 juli  afgesloten voor  het  autoverkeer en wij  starten hier met  de aanleg van de nieuwe kruising van de Rouwstraat en de Oudedijk. Deze kruising komt  in het  nieuwe ontwerp namelijk naast  de Oudedijk te liggen. De Rouwstraat blijft in deze periode bereikbaar via de Zeelandsedijk. De Oudedijk blijft in deze periode op de gebruikelijke manier bereikbaar via  de N264. Langs  het  hek van Loonbedrijf Toonen  wordt  een tijdelijke fietsverbinding aangelegd tussen de Rouwstraat en Oudedijk, zodat  het  fietsverkeer doorgang heeft.

 

De  aansluiting van de nieuwe kruising  op de Rouwstraat en de Oudedijk wordt tijdens een weekeindafsluiting uitgevoerd. Dit betreft het  weekeind  van  15  t/m 17  juli. In dit  weekend is de verbinding Oudedijk­ N 264 gestremd voor  het  autoverkeer van en naar  Odiliapeel . Dit verkeer  leiden we dan  om via de Rogstraat. Om daar de veiligheid te waarborgen plaatsen  wij op de kruising  van de N264 en de Rogstraat tijdelijk verkeerslichten.

Tussen 17  en  21 juli  blijft de Oudedijk gestremd voor  het doorgaande verkeer vanaf  de N264 tot de kruising van  de Rouwstraat.  Odiliapeel  is dan bereikbaar via  de route  Zeelandsedijk - Rouwstraat of via  de Rogstraat.   Het tuincentrum blijft wel in deze week bereikbaar of via de kruising  N264- 0udedijk of via de route Rouwstraat-Oudedijk. Wij maken dit kenbaar  middels  bebording.

Fase 1 afbeelding 3

Nadat  de nieuwe  kruising is aangesloten op de bestaande wegen  wordt deze opengesteld voor  het  verkeer en komt  de oude  kruising te vervallen. Dan zijn de Rouwstraat en de Oudedijk weer volledig bereikbaar voor  het auto-  en fietsverkeer.  Fase 1 is naar verwachting omstreeks 28  juli  afgerond waarna  het  werk  gedurende de bouwvakantie voor  een periode  van drie  weken stil ligt.

Fase  2 van het  werk start  op maandag 21 augustus. Het doorgaande verkeer  op de N264 rijdt da n deels over de oude rijbaan van de N264 en deels via de tijdelijke rijbaan die wij i n fase 1 hebben aangelegd. Aan de noordzijde leggen  wij de eerste  helft  van de nieuwe  rotonde aan. De Oudedijk en Rouwstraat zijn op dat moment normaal bereikbaar vanaf  de N264. Fase 2 is naar  verwachting omstreeks 29  september afgerond .

Fase 2 afbeelding 1

Fase  3 van het  werk sta rt va naf maandag 2 oktober.  Het doorgaande verkeer  op de N264  rijdt  dan aan de noordzijde van de N 264  via de nieuwe rotonde. Er is door  de aard  van de werkzaamheden dan geen afslaand verkeer  van en naar de Oudedijk en Rouwstraat mogelijk.

Fase 3 afbeelding 1

Dit verkeer leiden  wij  om via de Rogstraat en de Zeelandsedijk. Er is wel doorgaand auto-  en fietsverkeer mogelijk van de Rouwstraat naar  de Oudedijk en vice-versa. In fase 3 brengen wij de tweede helft  van  de rotonde aan en sluiten deze aan op de nieuwe kruising van  de Oudedijk en Rouwstraat

Aan het  einde  van fase  3 worden, tijdens een tweede weekeindafsluiting van  11 t/m 13  november, de aansluitingen van de nieuwe N 264 op de bestaande N264 gemaakt en wordt de laatste laag asfalt  op de N264  en de rotonde aangebracht. Door dit  in een werkgang uit  te voeren is de kwaliteit van  het asfalt straks zo optimaal mogelijk.  Tijdens dit  weekeinde is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de N264.  De Rouwstraat en de Oudedijk blijven bereikbaar via de Rogstraat. Na dit weekeinde zijn  de werkzaamheden afgerond.

Fase 3 afbeelding 2

Wat betekent dit  voor  uw  bereikbaarheid?

Tijdens fase  1:

  • Is de Rouwstraat bij de kruising met  de Oudedijk afgesloten voor  autoverkeer tussen 3 en  17 juli.  De Rouwstraat is dan te  bereiken via de Zeelandsedijk.
  • Voor het fietsverkeer is een tijdelijk  fietspad aanwezig tussen  de Rouwstraat en de Oudedijk.
  • De Oudedijk en het tuincentrum De Zwaan  blijven bereikbaar via de N 264.
  • Tijdens de weekeindafsluiting van 15  t/m 17 juli  is er geen  verkeer mogelijk op de Oudedijk tussen  de kruising met  de N264  en Oudedijk 2. De Oudedijk en de Rouwstraat zijn  dan  bereikbaar via de Rogstraat en de Zeelandsedijk.
  • Tussen 17 en  21 juli  is de Oudedijk afgesloten voor  doorgaand verkeer tussen  de N264  en de Rouwstraat. Odiliapeel is dan vanaf  de N264 bereikbaar via de route Zeelandsedijk -Rouwstraat-Oudedijk of via de route  Rogstraat-Beukenlaan.
  • Tijdens de bouwvakantie zijn  aile wegen weer  bereikbaar voor  auto-  en fietsverkeer.

Tijdens fase  2:

  • I s er geen doorgaand fietsverkeer mogelijk vana f de N 264 richting de Oudedijk. Dit verkeer leiden  wij  om  via de Rogstraat.

Tijdens fase  3:

  • Is er geen verkeer van en naar  de N264  mogelijk vanaf  de Oudedijk, dit  verkeer leiden wij  om via  de Zeelandsedijk en de Rogstraat. Er is wei doorgaand verkeer mogelijk tussen  de Oudedijk en de Rouwstraat.
  • Tijdens de weekeindafsluiting van  11 t/m 13 november is geen  doorgaand verkeer mogelijk op de N264  tussen de kruisingen met  de Rogstraat en de Zeelandsedijk.

Wat gaat u merken van  het  werk?

Wij werken behoudens de weekenden in Juli en November op werkdagen tussen  07.00 en 16.00 uur. De eindtijd kan incidenteel worden verlengd tot  19.00 uur,  a ls  wij  tijdens het werk  te maken krijgen met  onvoorziene omstandigheden zoa ls slecht weer.  Dit doen  wij om ervoor te zorgen  dat  het  w erk  uiteindelijk op tijd klaar is. U kunt  verder te maken krijgen met  een beperkte mate  van  overlast a ls gevolg  van Iicht, geluid  en stof, ondanks  aile  voorzorgmaatregelen die  wij  treffen. Wij vragen u om uw begrip  hiervoor.

Openbaar vervoer

De dienstregeling  van lijn  91 ondervindt geen  hinder  tijdens de uitvoering van het  werk  en blijft op de gebruikelijke manier rijden.

Afvalinzameling

Wij  hebben  met  de gemeente Uden afspraken gemaakt over  de afvalinzameling binnen  het werkvak. De ophaalrondes op de maandagen van GFT en restafval kunnen op de normale wijze  plaatsvinden. Direct  aanwonenden aan het  werkgebied kunnen de afvalbakken op de koppen  van  de werkvakken aanbieden waar zij geleegd worden.

Heeft  u moeite om uw afvalbak  daar te krijgen neem  dan  vooral contact met  ons op. Wij helpen  u graag.  Zorg  er dan wel voor  dat  uw bak  voorzien is van uw huisnummer zodat  we de juiste  bak  bij u terug  kunnen plaatsen nadat  deze is geleegd.

Veiligheid

Van Gelder doet  er alles  aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Om de veiligheid te bewaken, wordt  het  werkgebied afgeschermd met  afzethekken, verkeersborden en geleidebakens. Werkterreinen zijn  gevaarlijke plaatsen, voor  u, maar ook voor  kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen  weg te houden  van het  werkterrein.

Informatieavond

Op donderdag 15  juni  houden  wij  tussen 19.00 en  20.30 uur  samen  met  de provincie Noord-Brabant een informatieavond over  het  werk.   U hoeft  zich niet  van te voren  aan te melden, maar· kunt  zo binnenlopen. U kunt hier het  nieuwe antwerp van  de rotonde bekijken, in een informele sfeer  kennis  maken  met  het  projectteam dat  het werk  straks gaat  uitvoeren en hen uw vragen  stellen.

De informatieavond wordt  gehouden in het  gemeenschapsgebouw van Terra Victa  aan  de Oudedijk 55, 5409AB te Odiliapeel.

Meer informatie

Heeft  u naar  aanleiding van deze brief  nog  vragen? Neem  dan contact op met  onze omgevingsmanager William Verbij op het  telefoonnummer 06- 53  16  03  84.  Ook is het mogelijk om een mail  te sturen naar  het  mailadres wverbij@ vangelder.com. Er wordt dan binnen een werkdag contact  met  u opgenomen.

De  Van  Gelder Werk in Uitvoering App

Wij  hebben  de werkzaamheden aan de turborotonde Odiliapeel  opgenomen in onze  Werk  in Uitvoering App. Deze app is beschikbaar voor  zowel  iOS als Android  en is gratis  te downloaden in de Appstore of Playstore. Op de app kunt de planning en fasering  van het  werk, antwoorden op veelgestelde vragen, de nieuwsberichten en de !eden van  het projectteam terugvinden. Ook kunt  u ons hier  uw vraag  stellen  via het online-meldingsformulier.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.